Regulaminy

Regulamin wycieczek rowerowych

organizowanych przez Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej DOKTOREK
przy Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym O/Podlasie w Siedlcach

 1. Celem rajdu, wycieczki jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzacja turystyki rowerowej i integracja rodzin i osób indywidualnych poprzez rekreację, propagowanie atrakcji turystycznych, miejsc pamięci, przyrody oraz poznawanie okolic Siedlec.
 2. Warunkiem udziału jest wpisanie się na listę obecności uczestników u organizatora podczas zbiórki, zaakceptowanie niniejszego regulaminu własnoręcznym podpisem z jednoczesnym oświadczeniem, iż stan zdrowia pozwala mu na przebycie zaplanowanego dystansu oraz posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości. Regulamin dostępny jest w formie papierowej dołączony do listy obecności oraz na stronie klubu http://doktorek.siedlce.cc.
 3. Na rajd, wycieczkę uczestnicy winni stawić się ze sprawnym technicznie rowerem wyposażonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się mieć przy sobie zestaw naprawczy z zapasową dętką.
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom komandora wycieczki, rajdu oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 5. Uczestnicy powinni posiadać ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych panujących w dnu rajdu, wycieczki. Zaleca uczestnikom się używanie kasków.
 6. Uczestnicy w trasę rajdu, wycieczki, winni zabrać ze sobą napoje chłodzące i przekąski wysokokaloryczne wg indywidualnego uznania.
 7. O każdej niedyspozycji lub rezygnacji z wycieczki uczestnik informuje komandora wycieczki.
 8. Bezwzględnie zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, środki odurzające itp.). Zabrania się także udziału w rajdzie, wycieczce osobom będącym pod wpływem w/w substancji.
 9. Każdy uczestnik rajdu, wycieczki bierze w nim udział na własną odpowiedzialność, a nieletni pod opieką rodziców lub opiekunów podczas trwania rajdu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i wypadki, rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które występują w trakcie rajdu, wycieczki.
 11. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie komandor rajdu oraz członkowie SKTR „Doktorek”.
 12. Osoba niestosująca się do postanowień regulaminu oraz jawnie naruszająca przepisy ruchu drogowego, zasady bezpieczeństwa oraz dobre obyczaje może zostać przez organizatora lub komandora wykluczona z dalszego uczestnictwa.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty lub godziny rajdu, wycieczki  przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych niezależnych przyczyn.
 14. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach, w tym w mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych organizatora. Administratorem danych osobowych jest SKTR „Doktorek”, PTTK i nie będą one przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych, a służą jedynie do rejestracji uczestników i potwierdzenia liczebności do celów statystycznych.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602 ze zm.).